ALDI Misija
ALDI želi omogućiti građanima BiH učešće u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva sa ekonomski neovisnim građanima.

ALDI Vizija

Strateški plan 2004 - 2006

Godišnji izvještaj 2003

 

 
  Agency For Local Development
  Initiatives

  Telephone : 387 (0)38 227 850;
  FAX: 387 (0)38 228 594
  Panorama b.b.; 73 000 Goražde;
 
Bosnia and Herzegovina

(c)2002 Aldi. All right reserved.
ALDI je bosansko-hercegovačka nevladina organizacija koja ima misiju da omogući građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva sa ekonomski nezavisnim građanima

 
 
 

Tokom prvih godina rada ALDI je pokušavao odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja koja su bila presudna za dalji život same organizacije i njegove uloge u daljem razvoju demokratskog i otvorenog društva, te procesima ekonomskih reformi u BiH. Uz pomoć međunarodnih neprofitnih organizacija stekli smo početne vještine za prepoznavanje problema u okruženju, moguće pravce akcija, vještine za kreiranje planova za akcije i da obezbijedimo neophodna finansijska sredstva za finansiranje troškova našeg rada. Uz pomoć IRC, UNHCR, USAID, IBRD,  OXFAM, realizovani su prvi projekti kroz koje su stečena prva iskustva u radu organizacije i kreirani prvi konkretni pomaci ka ostvarivanju misije organizacije. U istom periodu pružene su i prve konkretne usluge stanovništvu istočne BiH na shvatanju i razumijevanju neophodnosti stvaranja otvorenog i demokratskog društva sa razvijenim poduzetničkim sektorom. Obezbijeđivanje mikrokredita za otpočinjanje biznisa, edukacija o biznisu, formiranje internet centra za potrebe poduzetnika i mladih iz Goražda, edukacija o procedurama registracije biznisa, seminari o mogućnostima razvoja biznisa, razvoj ženskog poduzetništva samo su neki od primjera aktivnosti naše organizacije u prvim godinama postojanja.

Jedna od prvih priznanja koje je ALDI dobio jeste odabir od strane USAID-a da se uključi u program institucionalnog jačanja nevladinog sektora u BiH. Tokom ovog procesa ispostavilo se da se treba usavršiti  dosadašnji proces kratkoročnog planiranja dodavanjem procesa dugoročnog/strategijskog planiranja, čime bi organizacija dobila mehanizme za kontinuiran proces sistematične evaluacije prirode i svrhe organizacije i sa kojim će se identifikovati dugoročni ciljevi i strategije za njihovo ispunjenje. Na poduzetan način, ALDI je prepoznao budući smjer dešavanja u tranzicijskim procesima, efekte smanjivanja međunarodne pomoći u BiH i neophodnosti oslanjanja na vlastite snage u zemlji. Institucionalne promjene iz 2000-te godine donijele su značajnu prednost organizaciji i sposobnost za prihvatanje promjena.

U 2000-toj godini usvojen je novi strateški cilj organizacije kojeg je trebalo ostvariti kako bi ALDI i dalje mogao efikasno sprovoditi aktivnosti ka realizaciji svoje misije.

GODINA BROJ STALNO ZAPOSLENIH UKUPAN PRIHOD INDEX 1999=100
1996

-

8.338 3,2
1997 4 188.807 73,3
1998 7 235.678 91,5
1999 9 257.544 100
2000 9 258.185 100,2
2001 10 527.046 206,6
2002 11 432.515 167,9

OKVIR 1. Broj zaposlenih i ukupan prihod (Izvor ALDI finansijske informacije)


Uzimajući u obzir sve aktivnosti ALDI koje su u tom periodu bile u toku, strateški cilj ALDI  prvenstveno je kreiran da odgovori na pitanja kako  organizaciju postaviti da najbolje odgovori izazovima u budućnosti. Prije tri godine strateški cilj je bio uspostaviti stabilnu organizaciju, koja će izdržati sve promjene i poremećaje u okruženju.

Kao što i pokazuje okvir  br. 1, ALDI je sa dosta napora radio na ostvarivanju svog strateškog cilja. Organizacione promjene su stupile na snagu 03. januara 2001. godine kada se unutar ALDI-ja formiraju tri organizacione jedinice. Uspostavljanje ALDI Biznis Resursnog Centra za pružanje poslovnih, savjetodavnih i stručnih usluga, Centra za generalnu podršku i Centra za građanske akcije stvorili su se uslovi za unutrašnje jačanje kapaciteta. Ovim promjenama prethodila je formalna dioba organizacije  na dva dijela – ALDI i MikroALDI. Upravni odbor je nastojao da aktivnosti  mikrokreditiranja odvoji u zasebnu organizaciju i da se registruje po zakonu o mikrofinansijskim organizacijama u BiH. Najznačajniji doprinos u teškim godinama transformacije pružila je organizacija Novib iz Holandije, koja je finansirala institucionalno jačanje ALDI Poslovno Resursnog Centra. Početkom 2002. godine još jedanput je došlo do organizacijske transformacije. ALDI je kao zasebnu organizacionu cjelinu odvojio Centar za građanske akcije CINVOS. Na taj način unutar ALDI je ostalo samo osoblje koje se isključivo bavi pružanjem poslovnih usluga i usluga vezanim za lokalni i regionalni ekonomski razvoj. Od tada sve aktivnosti organizacije su direktno usmjerene ka smanjivanju siromaštva u BiH kroz jačanje poduzetničkog sektora, samozapošljavanje, te lokalni i regionalni ekonomski razvoj.

Ciljevi iz prethodnog strateškog plana su ostvareni. Uspostavljeni su kapaciteti za efikasno pružanje poslovnih usluga, te za realizaciju projektnih aktivnosti koje mogu doprinijeti u procesu redukcije siromaštva u BiH. Uspostavljena je jaka saradnja sa lokalnim domaćim i međunarodnim organizacijama kojima je redukcija siromaštva prioritet u svom radu. Saradnja sa lokalnim organima vlasti na svim nivoima je takođe ostvarena.

 

 

 

   


  
  The Web ALDI
 


ALDI Poslovni Centar je omogućio nove usluge za sve svoje korisnike. Popunjavanje aplikacija za korištenje usluga ALDI poslovnog centra je omogućeno On-line.